پیشنویس_زندگی
  • پیش نویس زندگی

    پیش نویس زندگی شما چیست؟   به زندگی خودتان به مانند یک داستان نگاه کنید. آیا می توانید داستان زندگیت ...

    پیش نویس زندگی شما چیست؟   به زندگی خودتان به مانند یک داستان نگاه کنید. آیا می توانید داستان زندگیتان را تعریف کنید؟ چگونه شروع شده است؟ تمایل دارید چگونه ادامه پیدا کند و چگونه پایان پذیرد؟ شما ...

    بیشتر بخوانید