شاهزاده
  • سرنوشت

      سرنوشت محتوم این سخن را از خیلی ها شنیده اید که من تقدیرم این جوری نوشته شده است.     یا روی پیشان ...

      سرنوشت محتوم این سخن را از خیلی ها شنیده اید که من تقدیرم این جوری نوشته شده است.     یا روی پیشانی من نوشته که روی آسایش و خوشبختی را نخواهم دید.                  یا ما جد اندر جد پپه و ساده ل ...

    بیشتر بخوانید