معرفی کتاب

– هر چه تحقیرهای دوران کودکی بیشتر باشد ، توانایی فرد برای مقابله با مشکلات زندگی کمتر می شود.

– هر چه تحقیرهای دوران کودکی بیشتر باشد ، تمایل فرد برای امنیت یابی بیشتر می شود.

–هرچه تحقیرهای دوران کودکی بیشتر باشد،توقع فرد از خودش ، دیگران و دنیا بیشتر می شود.

 

روانشناسی فردی

 نوشته آلفرد آدلر

ترجمه حسن زمانی شرفشاهی

به نقل از کانال DEAR TA